Over ons

Doel en missie.

De stichting Carrousel heeft tot doel om met behulp van vrijwilligers de participatie en integratie te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De stichting richt zich daarbij primair op het faciliteren van activiteiten in de vrije tijd van en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor mensen met een verstandelijke beperking aangezien hun mogelijkheden om zelfstandig keuzes te kunnen realiseren beperkt zijn. Via deze activiteiten kunnen zij in contact komen met andere mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren.
Beleidsuitgangspunt hierbij is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen bij voorbeeld graag naar een normale disco, maar doordat ze kwetsbaar zijn, zijn ze in de praktijk heel vlug slachtoffer van diefstal, zakkenrollerij, loverboy praktijken etc. In veel gevallen is een reguliere disco dus geen goede oplossing. Uit onderzoek blijkt dat de keuzemogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om zelf te kunnen kiezen uit een aanbod van activiteiten onder de maat zijn en dat er veel behoefte is aan aangepaste activiteiten op maat. De stichting Carrousel, samenwerkingsverband van de ouderverenigingen KansPlus/Sien en MEE Zuidoost Brabant heeft inzicht in deze behoeften en in de begeleiding die nodig is om met vrijwilligers een aanbod aan zinvolle activiteiten voor de vrijetijd te organiseren.

Regionaal werkend

Mensen met een verstandelijke beperking willen graag aangepast aan hun eigen niveau hun vrije tijd invullen. Mensen met een licht verstandelijke beperking vragen een heel andere invulling en scala aan activiteiten dan mensen met een zwaardere beperking. Probleem is, dat op plaatselijk niveau niet altijd invulling kan worden gegeven aan deze gedifferentieerde vraag. Want voor het organiseren van bepaalde activiteiten, of dat nu zwemmen of een soos is: je hebt daarvoor nu eenmaal een bepaalde schaalgrootte of voorziening nodig. Daarom kunnen mensen uit bij voorbeeld Leende of Bergeijk deelnemen bij het zwemmen in Valkenswaard.

Ook bevordert het samenwerkingsverband dat kennis en deskundigheid uitgewisseld wordt, dat continuïteit geborgd is en dat werving en ondersteuning van vrijwilligers waar nodig gezamenlijk wordt opgepakt.

Organisatie en financiering

De stichting Carrousel is de opvolger van het regionale samenwerkingsverband G.J.V.W. (Gespecialiseerd Jeugd en Volwassenen Werk) Eindhoven en de Kempen dat als samenwerkingsverband van de ouderverenigingen KansPlus (voorheen VOGG) en MEE (voorheen SPD) al vanaf begin jaren 80 in de regio Eindhoven en de Kempen de activiteiten in de vrije tijd voor mensen met een verstandelijke beperking organiseerde. Daarbij heeft zij zich altijd in eerste instantie gericht op mensen met een verstandelijke beperking die thuis of  zelfstandig wonen aangezien daarvoor geen passend aanbod beschikbaar is. Meer en meer zijn ook mensen met een verstandelijke beperking die in woonvoorzieningen wonen de activiteiten gaan bezoeken.

De stichting Carrousel is een vrijwilligersorganisatie. De KansPlus organisaties in de diverse gemeenten organiseren de activiteiten en zijn met hun contacten in de gemeenten met ouders en met talloze lokale organisaties in staat om deze activiteiten goed te faciliteren met vrijwilligers en lokale sponsoring.

Het uitgangspunt van de stichting Carrousel is dat de deelnemers een eigen bijdrage per activiteit betalen aan de KansPlus organisatie die ook voor mensen zonder beperking zou gelden. Waar nodig wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie dat veel mensen uit deze doelgroep een laag of geen inkomen hebben. Voor de extra organisatie die nodig is om deze activiteiten kwalitatief goed en veilig te laten geschieden wordt subsidie verkregen van gemeenten. Om haar werk efficiënt te organiseren en administratief eenvoudig te houden voor deze beperkte doelgroep is met alle gemeenten in de regio één systematiek afgesproken voor de financiering ervan. MEE Zuidoost Brabant ondersteunt de bijna 700 vrijwilligers met  deskundigheidsbevordering, met programmering/uitwisseling van activiteiten, met PR om de doelgroep te bereiken en met de administratie van de stichting. Daarnaast heeft MEE tot taak om waar dit mogelijk is mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen om deel te (gaan) nemen aan reguliere activiteiten van (sport)verenigingen.

Bestuurssamenstelling

C. Adams Voorzitter
T. van den Bosch Secretaris
A. Schoenmakers Penningmeester

Statuten e.d.

Afschrift akte van oprichting Stichting Carrousel

Jaarplan 2018

Begroting 2018

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

CarrouselBegr2017-def

jaarplan 2017