Over ons

Doel en missie

Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van drie regionale afdelingen van landelijke belangenvereniging KansPlus: KansPlus Valkenswaard e.o., KansPlus Best-Oirschot en KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond.  Ons doel is om te zorgen dat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en erbij kunnen horen.

Passende vrijetijdsactiviteiten zijn belangrijk voor onze doelgroep. Via deze activiteiten komen zij in contact met andere mensen en kunnen ze hun talenten ontplooien of vaardigheden leren. De drie afdelingen zorgen samen voor een divers aanbod in de regio. We bestrijken een  groot gebied: van Oirschot tot Bergeijk en van Veldhoven tot Helmond.  Onder verantwoordelijkheid van de regiobesturen organiseren vrijwilligersteams verschillende activiteiten.  Zij zijn degenene die direct contact hebben met de deelnemers, hun ouders en/of hun begeleiders. Carrousel stimuleert vrijwilligers om  kennis en deskundigheid uit te wisselen en bij te spijkeren, borgt de continuïteit en zorgt waar nodig en gewenst voor de werving en ondersteuning van vrijwilligers.

Regionaal werkend 

Het uitgangspunt is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is. Uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan passende activiteiten en dat blijkt ook wel uit het aantal deelnemers. Het is niet altijd mogelijk of zinvol om iedere activiteit op lokaal niveau aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een zwemclub: daarvoor is nu eenmaal een zwembad nodig met de juiste voorzieningen en dat is niet in iedere gemeente te vinden. Of denk aan een activiteit voor mensen met een meervoudige beperking. De doelgroep is – gelukkig – niet zo groot dat we dit overal moeten invullen. Een bepaalde schaalgrootte is noodzakelijk. Door de samenwerking tussen de drie regiobesturen kunnen deelnemers uit het gezamenlijke werkgebied zonder probleem deelnemen aan de activiteiten en vakantieweken, ook als deze niet precies in hun eigen stad of dorp plaatsvinden. Op deze website en op de websites van de afdelingen is te zien wat er allemaal mogelijk is.

Organisatie en financiering

Stichting Carrousel is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat uit een afvaardiging vanuit de drie besturen van de regionale afdelingen. MEE de Meentgroep (afd Zuidoost Brabant) ondersteunt het bestuur op beleidsgebied en bij het aanvragen en verantwoorden van de gemeentelijke subsidies. Daarnaast ondersteunt MEE het bestuur van Carrousel en de regionale afdelingen met het werven van vrijwilligers en het borgen van de kwaliteit. Al onze bijna 600 vrijwilligers kunnen voor deskundigheidsbevordering gebruik maken van de MEE Academie  Dit doen zij op basis van een opdracht tot dienstverlening.

Over het algemeen betalen deelnemers een eigen bijdrage, die vergelijkbaar is met wat ‘gewone’ mensen betalen voor een club of vakantieweek. Een hobby mag iets kosten. Het is echter de realiteit dat veel mensen met een verstandelijke beperking aangewezen zijn op een (Wajong) uitkering. Bovendien zijn de kosten voor aangepaste activiteiten vaak wat hoger omdat er speciale hulpmiddelen of extra begeleiding gewenst is. Gemeenten helpen daarom om de activiteiten te realiseren door deze te subsidiëren. Om het werk efficiënt en administratief eenvoudig te organiseren, is met de gemeenten in de regio één systematiek afgesproken voor de financiering.

Bestuurssamenstelling

M. Blom-Laschek Voorzitter
T. van den Bosch Secretaris
A. Schoenmakers Penningmeester

Informatie 

Jaarplan 2020

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

Alle subsidiënten ontvangen een financieel en inhoudelijk jaarverslag. Met ingang van 2019 maken we per gemeente een inhoudelijk  jaarverslag, waarin de informatie die voor hen geldt extra is uitgelicht. Uiteraard is het jaarverslag inhoudelijk voor alle gemeenten verder gelijk en geeft het vooral een overzicht van de werkzaamheden van Stichting Carrousel in het betreffende jaar. Het jaarverslag hierboven betreft het verslag voor gemeente Eindhoven. Indien er behoefte is aan de editie voor een andere gemeente, is deze op te vragen bij MEE via Séverine Seelen, s.seelen@meedemeentgroep.nl

Afschrift akte van oprichting Stichting Carrousel